Jednostavna kupovina
Jednostavna kupovina

Klikom do željenog proizvoda

Sigurna kupovina
Sigurna kupovina

Brzo i jednostavno plaćanje

Besplatna dostava
Besplatna dostava

Na teritoriji Srbije

Akcija - Kada čuješ VOX Electronics

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI UČESNIKA GIVEAWAY AKCIJE “KADA ČUJEŠ VOX Electronics”

 

Ovo Obaveštenje pojašnjava pitanja u vezi prikupljanja, korišćenja, čuvanja ili drugih vidova obrade podataka o ličnosti učesnika giveaway akcije “Kada čuješ VOX Electronics” (u daljem tekstu “Akcija”) od strane zajedničkih rukovalaca podacima o ličnosti i organizatora Akcije: Preduzeća za proizvodnju, trgovinu i usluge ERG DOO ŠIMANOVCI, ulica Radnička br. 11, 22310 Šimanovci, MB: 17493060, PIB: 103034716 i VOX club doo Beograd - Novi Beograd, ulica Španskih boraca br. 3, 11000 Beograd, MB: 21514292, PIB: 111635972 (u daljem tekstu “Organizator” ili “Rukovalac”).

Cilj ovog Obaveštenja je da informiše pojedince o osnovama i svrhama obrade ličnih podataka od strane Rukovaoca i pravima pojedinaca u ovoj oblasti. ERG DOO i VOX club doo obrađuju Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim Obaveštenjem, kao i Politikom privatnosti, koja je izrađena u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018; u daljem tekstu “ZZPL”), kao i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti Evropske Unije (Uredba br. 2016/679; u daljem tekstu “Uredba” ili “GDPR”).

Ukoliko drugačije nije istaknuto u ovom dokumentu, ovo Obaveštenje primenjuje se samo na obradu podataka prikupljenih za potrebe Akcije, i neće se primenjivati na druge usluge, servise i proizvode Rukovaoca.

 

1. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno.

Za potrebe sprovođenja Akcije, Rukovalac obrađuje samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrha obrade navedenih u sekciji 2 ovog Obaveštenja. Obrađivaćemo samo one podatke koje dobijemo direktno od dobitnika vaučera u okviru Akcije, i to: ime i prezime, e-mail adresu, broj telefona.

 

2. Svrha i pravni osnov obrade podataka

 

2.1. Navedeni podaci o ličnosti obrađuju se za potrebe:

 

a) realizacije Akcije;

b) kontaktiranja dobitnika vaučera;

c) utvrđivanja identiteta dobitnika;

d) uručivanja vaučera dobitnicima.

 

Pravni osnov za obradu podataka je Vaš pristanak, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. ZZPL.

 

2.2. Takođe, navedene podatke možemo obrađivati i za potrebe zaštite naših legitimnih interesa (član 12, stav 1, tačka 6. ZZPL), i to za:

 

a) obezbeđivanje  poštovanja uslova Akcije,

b) otkrivanje i sprečavanje prevara tokom realizacije Akcije, ili

c) rešavanje upita i žalbi koje se odnose na realizaciju Akcije.

 

2.3. Podatke o Vama možemo obrađivati za svrhe ispunjavanja naših pravnih obaveza, poput aktivnosti neophodnih za sprečavanje ili gonjenje za krivična dela, ili ostvarenje pravnih zahteva.

 

2.4. Za obradu Vaših podataka u svrhe koje nisu navedene u ovom Obaveštenju, tražićemo Vašu saglasnost, kao što je slučaj sa obradom podataka u svrhe direktnog marketinga. Takvu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku.

 

3. Zadržavanje Vaših podataka o ličnosti

 

Vaše podatke prikupljene za potrebe učešća u Akciji zadržaćemo samo onoliko koliko je potrebno da bi se ostvarile svrhe navedene u sekciji 2. ovog Obaveštenja.

 

4. Ustupanje Vaših podataka o ličnosti

 

Vaše podatke o ličnosti možemo ustupiti, u skladu sa Zakonom, trećim licima, i to:

4.1. Spoljnim pružaocima usluga. Možemo ustupiti Vaše lične podatke kompanijama koje nam pružaju usluge, u naše ime, i za naš račun. Ove kompanije imaju ulogu obrađivača podataka, koji su dužni postupati po našim nalozima i uputstvima. Između ostalog, od njih zahtevamo da čuvaju Vaše lične podatke kao poverljive, i nije im dozvoljeno da koriste Vaše lične podatke u druge svrhe osim za izvršavanje usluga koje obavljaju za nas. Tako, podatke dobitnika vaučera u okviru Akcije prikupljaće Play radio d.o.o. Beograd-Zemun Autoput za Zagreb 22.

4.2. Trećim stranama, ako to zahteva zakon. Možemo otkriti Vaše lične podatke trećoj strani ako je to neophodno da bismo ispunili naše zakonske obaveze, odluke sudskog ili drugog organa.

4.3. Trećim stranama u vezi sa poslovnom prodajom. Ako izvršimo prodaju ili prenos imovine, ili ako smo na neki drugi način uključeni u spajanje ili prenos, možemo preneti Vaše lične podatke u sklopu te transakcije. 

4.4. Drugima, sa Vašim pristankom. Možemo ustupiti Vaše lične podatke trećim licima koja nisu navedena u ovoj Politici privatnosti, ali samo ukoliko Vi na to pristanete.

 

5. Zaštita Vaših podataka o ličnosti

 

Organizator preduzima adekvatne organizacione, kadrovske i tehničke mere zaštite Vaših podataka o ličnosti, uključujući i ograničen pristup Vašim podacima zaposlenima. To znači da će pristup Vašim podacima imati samo ona lica zaposlena kod Rukovaoca u čijem je opisu posla obrada podataka u svrhe organizovanja i realizacije Akcije.

 

6. Vaša prava u vezi zaštite podataka o ličnosti  

6.1. Možete nam se obratiti i od nas zatražiti informacije o tome da li obrađujemo podatke o Vama, koje vrste podataka obrađujemo, u koje svrhe, ko je izvor podataka i da li podatke ustupamo nekom trećem licu, da li vršimo automatizovanu obradu podataka, koja su Vaša prava podovom zaštite podataka o ličnosti. Takođe, možete zatražiti pristup Vašim podacima o ličnosti;

6.2. Možete zatražiti da ispravite svoje lične podatke ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;

6.3. Možete tražiti brisanje Vaših podataka o ličnosti (i) ako Vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni za određenu svrhu obrade podataka, (ii) povukli ste saglasnost na obradu podataka zasnovanu isključivo na takvoj saglasnosti, (iii) podneli ste prigovor na obradu Vaših podataka, (iv) obrada ličnih podataka je nezakonita, (v) lični podaci moraju biti izbrisani kako bi se pridržavali zakonskih obaveza Rukovaoca. Organizator će preduzeti razumne korake da obavesti druge subjekte o takvom brisanju;

6.4. Možete zahtevati ograničenje obrade (i) u slučaju da se osporava tačnost Vaših ličnih podataka kako bi Rukovalac bio u mogućnosti da proveri takvu tačnost, (ii) ako želite ograničiti obradu svojih ličnih podataka, a ne i brisati ih uprkos činjenici da je obrada nezakonita, (iii) ako želite da Rukovalac zadrži Vaše lične podatke zato što su Vam potrebni za odbranu u kontekstu pravnih zahteva, (iv) ako ste se usprotivili obradi, ali Rukovalac vrši proveru da utvrdi da li ima legitimne osnove za takvu obradu koja može biti pretežnija u odnosu na Vaša prava, (v) ako se obrada podataka zasniva na legitimnom interesu Rukovaoca;

6.5. Možete tražiti prenosivost podataka o ličnosti koje ste nam ustupili, naročito ako se obrada ličnih podataka zasniva na Vašoj saglasnosti ili izvršenju ugovora;

6.6. Takođe, imate pravo da se usprotivite obradi ličnih podataka u cilju direktnog marketinga i da zatražite ograničenje obrade u nekim drugim slučajevima;

6.7. Ako su Vaši lični podaci obrađivani na osnovu Vašeg pristanka, Vašu saglasnost možete da povučete u bilo kom trenutku.

 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji postupamo sa Vašim podacima o ličnosti, molimo da nas o tome prvo obavestite na adresu office@voxelectronics.com kako bismo pokušali to da rešimo. Takođe, možete se obratiti nadležnom organu za zaštitu podataka Republici Srbiji, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

Objavljeno: 12.07.2021. godine

string(0) ""
string(0) ""